Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
SPOLEČNOSTI SAZKA FTS a.s.

Ze dne 19. 11. 2018
 • Ve společnosti SAZKA FTS a.s. víme, že Vám záleží na tom, jak jsou Vaše osobní údaje použity a s kým je sdílíme, proto klademe na ochranu Vašich údajů maximální důraz a dodržujeme při práci s nimi všechny právní požadavky (včetně Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR). Prostudujte si prosím tyto Zásady, kde najdete více informací o tom, jak sbíráme, používáme a sdílíme informace o Vás, když využíváte naše služby.
CO V TĚCHTO ZÁSADÁCH NAJDETE:
 • V těchto Zásadách Vám poskytneme základní informace o tom, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji a jaká jsou Vaše práva na ochranu osobních údajů.

1. KDO JE SPRÁVCE VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

 • Správcem Vašich osobních údajů je společnost SAZKA FTS a.s., se sídlem Evropská 866/69, Vokovice,160 00 Praha 6, IČO 01993143, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 19300 ("SAZKA" nebo "my").
 • Kontakt na nás:

SAZKA FTS a.s.

Evropská 866/69, Vokovice,160 00 Praha 6

Uplatnit svá práva na ochranu osobních údajů můžete písemně nebo elektronicky zasláním e-mailu na adresu .

2. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS SBÍRÁME A CO S NIMI DĚLÁME?

Odkud Vaše osobní údaje získáváme?
 • Přímo od Vás. Když využíváte naše služby.
 • Z veřejně přístupných rejstříků, seznamů a evidencí, pokud nám to umožňuje či ukládá příslušný právní předpis.
Proč si bereme Vaše osobní údaje a v jakém rozsahu je zpracováváme?
 • Abychom Vám dokázali poskytnout naše služby a produkty (v rámci plnění smlouvy). Některé Vaše údaje potřebujeme, abychom Vám mohli správně poradit s výběrem našich služeb a pomohli Vám s případnými reklamacemi nebo problémy. Za tímto účelem zpracováváme Vaše kontaktní údaje sdělené při reklamaci či dotazu na námi poskytované služby zejména jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresu, obsah reklamace, číslo účtu (pro zaslání finančních prostředků). Vzhledem k tomu, že se můžete sami rozhodnout, jestli naše produkty chcete využívat dáváte nám tyto Vaše údaje dobrovolně. Současně však pokud nám odmítnete takové údaje poskytnout, bohužel Vám nebudeme danou službu schopní poskytnout nebo vyřídit Vaši reklamaci či dotaz.
 • Protože je to naše právní povinnost. V souvislosti s naší činností a službami nám řada právních předpisů dává povinnost získávat a zpracovávat Vaše osobní údaje, pokud využíváte našich služeb. Za účelem plnění povinností stanovených zvláštními právními předpisy, zejména zákonem o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (AML zákon), zákonem o účetnictví či daňovým řádem zpracovává společnost SAZKA v zákonem stanovených případech Vaše osobní údaje, zejména údaje k identifikaci - jméno a příjmení, rodné číslo, ,datum narození, dále místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jste-li podnikající fyzická osoba, též Vaši obchodní firmu, odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání (sídlo) a identifikační číslo, druh a číslo průkazu totožnosti, stát, popřípadě orgán, který jej vydal, a dobu jeho platnosti, údaje ke kontrole dle AML zákona - údaje o původu finančních prostředků určených k provedení transakce a další údaje nutné k provedení kontroly a údaje o tom, zda jste politicky exponovanou osobou. Právním základem je v tomto případě splnění právních povinností, které se na společnost SAZKA vztahují. Tyto osobní údaje budou uchovávány po dobu vyžadovanou příslušným zákonem,
 • Je to ‘oprávněný zájem’ Sazky nebo 3. osoby. Vaše osobní údaje (zejména identifikační údaje) potřebujeme občas kvůli důležitým zájmům, kterými mohou být zejména ochrana majetku či zdraví, zajištění bezpečnosti informačních sítí a systémů nebo obrana Sazky pro případ budoucího soudního sporu. Vaše údaje často také potřebujeme pro svou vnitřní potřebu: především pro provádění analýz a vyhodnocování možných rizik, ke sledování kvality našich služeb a spokojenosti zákazníků i k tomu, abychom se my i naše služby a produkty dál zlepšovali
 • Protože jste dobrovolně souhlasili. Je možné, že společnost SAZKA bude zpracovávat Vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Vy se v takovém případě můžete zcela dobrovolně rozhodnout, jestli nám svůj souhlas poskytnete, nebo ne. Rozsah zpracování údajů bude dána obsahem Vašeho souhlasu. Poté, co jste souhlasili, máte také právo souhlas kdykoliv odvolat nebo omezit jeho rozsah. Rozsahem Vašeho souhlasu i jeho odvoláním budeme vázáni a budeme ho plně respektovat.
 • Vaše osobní údaje uchováváme vždy pouze po dobu, která je nezbytná k tomu, proč jsme Vaše údaje získali. Typicky to bude po dobu, kdy Vám poskytujeme službu nebo ve lhůtě, kterou nám pro jejich uchovávání předepisuje právní předpis. V případě, že máme Vaše údaje, protože jste s tím dobrovolně souhlasili, budeme s nimi pracovat po dobu trvání Vašeho souhlasu, ledaže souhlas dříve odvoláte nebo omezíte.
 • Po skončení doby, kdy můžeme oprávněně zpracovávat Vaše osobní údaje, přestaneme s Vašimi osobními údaji jakkoli pracovat a vymažeme je nebo anonymizujeme v souladu s právními předpisy.

3. JAK JSOU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZABEZPEČENÉ?

 • Vaše osobní údaje jsou pod naší stálou fyzickou, elektronickou i procesní kontrolou. Používáme k jejich zabezpečení moderní kontrolní, technické a bezpečnostní mechanismy, abychom Vašim údajům mohli poskytnout maximální možnou ochranu před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, i před jiným možným zneužitím.
 • Všichni, kdo s Vašimi osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvních povinností, jsou vázáni přísnou zákonnou a/nebo smluvní povinností mlčenlivosti, která trvá i po skončení jejich pracovního nebo smluvního vztahu k nám. Dodržování těchto povinností včetně dodržování bezpečnostních požadavků pravidelně kontrolujeme interně i u našich dodavatelů, abychom Vám mohli zajistit maximální jistotu dobře ochráněných dat.

4. S KÝM SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

 • S našimi zpracovateli, tedy pečlivě vybranými osobami a společnostmi, kteří pro nás provádějí některé úkoly v rámci služeb a produktů, které Vám poskytujeme. Patří sem například naši technologičtí dodavatelé, kteří část Vašich údajů potřebují, aby nám pomohli zajistit pro Vás softwarové řešení našich služeb. Za zpracovatele vybíráme pouze takové dodavatele, kteří nám poskytnou maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Vašich zpracovávaných osobních údajů. K těmto zárukám naše zpracovatele zavazujeme smluvně a hlídáme, že své závazky dodržují. Hlavním zpracovatelem Vašich osobních údajů je společnost SAZKA a.s., se sídlem K Žižkovu 851/4, PSČ 190 93, Praha 9, IČO 264 93 993, která je naším pověřeným obchodním zástupcem. Vaše osobní údaje zpracovávají (např. při reklamaci služby nebo při provádění identifikace dle AML zákona na obchodním místě) obchodní partneři společnosti SAZKA a.s., kteří jsou rovněž našimi pověřenými obchodními zástupci a jejichž seznam je zveřejněn webových stránkách České národní banky www.cnb.cz v sekci Seznamy a evidence – Seznamy regulovaných a registrovaných subjektů.
 • S úřady a orgány státní správy v případech, kdy nám poskytnutí údajů ukládají zvláštní zákony (např. zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu).
 • S dalšími osobami, pokud je to nezbytné pro ochranu našich práv, např. s pojišťovnami nebo pojistnými brokery při uplatnění pojistného nároku, soudy, soudními exekutory, dražebníky, insolvenčními správci apod. Rozsah poskytnutých osobních údajů je však vždy omezený jen na údaje, které jsou v takovém případě nezbytné.
 • S kýmkoli dalším, ale pouze na Váš příkaz anebo s Vaším souhlasem.

5. VAŠE PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 • Právo na informaci a přístup k Vašim údajům. Máte právo kdykoli žádat o informaci, jestli zpracováváme Vaše osobní údaje, a pokud ano, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a k souvisejícím informacím jako je zejména účel zpracování, kategorie zpracovávaných osobních údajů, kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje zpřístupňujeme, plánovaná doba, po kterou budeme Vaše osobní údaje uchovávat, (nebo alespoň kritéria, jak ji určit) nebo to, jestli dochází k automatizovanému zpracování Vašich údajů. Většinu těchto informací najdete v těchto Zásadách.
 • Právo odvolat souhlas. V případě zpracování Vašich osobních údajů, které je založeno na Vašem souhlasu, se můžete zcela dobrovolně rozhodnout, jestli nám svůj souhlas poskytnete, nebo ne. I poté, co jste souhlasili, máte také právo souhlas kdykoliv odvolat nebo omezit jeho rozsah. V takovém případě ukončíme podle Vašeho přání v odpovídajícím rozsahu práci s Vašimi osobními údaji, a to co nejdříve, jak nám to naše administrativní a technické systémy umožní. Rozsahem Vašeho souhlasu i jeho odvoláním jsme však vždycky vázáni a plně ho respektujeme. Pokud v budoucnu změníte názor, souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů nám můžete kdykoli znovu dát.
 • Právo na opravu. Pokud jsou Vaše osobní údaje u nás nepřesné nebo neúplné, máte právo na jejich opravu nebo doplnění.
 • Právo na výmaz. Máte právo své osobní údaje u nás vymazat, to je však možné pouze za určitých podmínek, např. pokud Vaše osobní údaje již nejsou potřeba pro daný účel nebo pokud odvoláte svůj souhlas a neexistuje již žádný další právní důvod, proč bychom s nimi potřebovali pracovat.
 • Právo na omezení zpracování. Za určitých podmínek můžete od nás požadovat i tzv. omezení zpracování Vašich osobních údajů. Bude se jednat např. o situaci, kdy budete popírat přesnost Vašich osobních údajů u nás nebo vznesete námitku proti zpracování, ale my budeme potřebovat určitou dobu nezbytnou k prošetření této situace.
 • Právo na přenositelnost. Máte právo, abychom Vaše osobní údaje předali Vám nebo někomu jinému (koho určíte), a to v elektronickém strukturovaném formátu. Takové předání je však možné pouze u přímo Vámi poskytnutých osobních údajů a pouze, pokud s nimi pracujeme na základě Vašeho svobodného souhlasu nebo protože je nezbytně potřebujeme kvůli smlouvě uzavřené mezi námi (například pokud využíváte některou z našich služeb/produktů). Přenositelnost se navíc vztahuje jen na osobní údaje, které o Vás zpracováváme elektronicky, tj. nikoliv v papírové formě.
 • Právo podat námitku. Pokud s Vašimi osobními údaji pracujeme kvůli našemu oprávněnému zájmu, máte právo proti takovému zpracování podat námitku a my zpracování ukončíme, pokud nebudeme mít závažné důvody pro další práci s Vašimi údaji (například ochrana zdraví a majetku, prevence online podvodů apod.) Též máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud by takové rozhodování pro Vás mělo právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo. V současné době žádné takové automatizované rozhodování neprovádíme; pokud by k němu v budoucnu mělo dojít, budete o této změně vhodným způsobem informován(a).
 • Pokud máte jakékoli pochybnosti, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s právními předpisy, můžete se obrátit s dotazem nebo stížností na našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů. Máte také vždy právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů v Praze.

6. KDE A JAK VAŠE PRÁVA UPLATNÍTE?

 • Vaše práva na ochranu osobních údajů můžete kdykoli uplatnit písemným podáním na adresu sídla SAZKY nebo na e-mail .
 • Pokud uplatníte svá práva, jsme nejprve povinni ověřit Vaši identitu, abychom zajistili, že se k Vašim údajům neoprávněně nedostane někdo, kdo se za Vás vydává. Pokud si nebudeme jistí Vaší totožností, můžeme Vás proto požádat o další informace. Pokud nebudeme moci Vaši totožnost zjistit, máme právo z tohoto důvodu Vaši žádost odmítnout.
 • Na Vaši žádost Vám odpovíme co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení Vaší žádosti. S ohledem na složitost a počet žádostí můžeme, bude-li to potřeba, tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. Pokud by mělo dojít k takovému prodloužení, budeme Vás o tom do jednoho měsíce informovat a současně Vám dáme vědět důvod, proč potřebujeme na vyřízení Vaší žádosti více času.
 • Výjimečně můžeme Vaše podané žádosti vyhodnotit jako zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené. Zejména pokud budou podávány opakovaně v kratších časových intervalech, jsme oprávněni vyžadovat přiměřený poplatek zohledňující naše administrativní náklady, případně Vaši žádost odmítnout.

7. VĚKOVÁ HRANICE PRO VYUŽÍVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB

 • SAZKA vědomě nezpracovává osobní údaje osob mladších 15 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a domníváte se, že Vaše dítě nebo osoba svěřená nám poskytly své osobní údaje, prosím, informujte nás o tom. Pokud zjistíme, že zpracováváme osobní údaje osob mladších 15 let, okamžitě takové zpracování ukončíme a osobní údaje zlikvidujeme.

8. ODKAZY NA WEBY TŘETÍCH STRAN

 • Na našich webech můžou být také odkazy na weby třetích stran. Po kliknutí na takový odkaz budete přesměrováni na webovou stránku provozovanou touto třetí osobou. Upozorňujeme, že neneseme jakoukoli odpovědnost za zpracování osobních údajů těmito třetími stranami, ani za obsah takových webových stránek nebo praktiky provozovatele takových webů a doporučujeme Vám si pečlivě pročíst podmínky zpracování osobních údajů a ochrany soukromí každé stránky, kterou takto navštívíte.

9. COOKIES A DALŠÍ TECHNOLOGIE PRO SBĚR A ZPRACOVÁNÍ DAT

A. CO JSOU COOKIES A K ČEMU SE POUŽÍVAJÍ?
 • Cookies jsou malé textové soubory, jejichž uložení na Vaše zařízení si naše weby vyžádají od Vašeho prohlížeče v okamžiku, kdy je navštívíte. Téměř každá webová stránka využívá technologii cookies (či obdobnou technologii založenou na sbírání dat pomocí Vašeho prohlížeče) pro zajištění fungování stránek a optimalizaci vzhledu a funkčnosti, např. přihlašovací údaje, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference. Cookies také přispívají k tomu, že Vaše interakce s webovými stránkami jsou bezpečnější a rychlejší, Doba platnosti cookies se různí podle druhu, nastavení prohlížeče nebo podle poskytovatele nástroje.
B. JAKÉ DRUHY COOKIES A DALŠÍCH NÁSTROJŮ POUŽÍVÁME?
 • Podle funkce a účelu, pro které jsou užívány, cookies a další měřící nástroje dělíme do následujících kategorií:

   

 • Technické cookies jsou nezbytně nutné cookies, které zajistí základní funkčnost webu nebo našich online služeb. Obvykle jsou nastaveny pouze v reakci na Vaši činnost, která je žádostí o služby, Tyto cookies jsou nezbytné pro použití našich webů nebo daných služeb.
 • Základní analytická měření, která nám umožňují rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a získat informace o tom, jak je webová stránka používána. To nám pomáhá vylepšit fungování webové stránky.
C. CO DĚLAT, KDYŽ SI NEPŘEJETE VYUŽÍVÁNÍ COOKIES?
 • Většina prohlížečů má počáteční nastavení umožňující získávání informací prostřednictvím cookies a dalších trackovacích technologií. Pokud si přejete, můžete prohlížeč nastavit tak, aby cookies a další podobné technologie odmítal nebo aby vás varoval, kdykoli jsou informace přes cookies získávány. Rovněž lze ve Vašem prohlížeči nastavit prohlížení webových stránek v anonymním okně, kdy bude množství informací získávaných přes cookies velmi omezené. Cookies můžete ze svého počítače nebo mobilního zařízení také kdykoliv vymazat, a to prostřednictvím nastavení prohlížeče. Odmítnutí cookies na stránce, kterou jste navštívili, však může způsobit, že na určité oblasti stránky nebudete moci vstoupit, některé funkce mohou být potlačeny nebo při návštěvě stránky nebudete moci přijímat osobní informace.
 • Jak si odeberete cookies ze svého prohlížeče je uvedeno zde.
 • O použití cookies na našich webech jste informováni prostřednictvím tzv. cookies banneru, který se Vám zobrazí při první návštěvě našich webů, případně poté, co došlo k odstranění dříve.

10. BUDE SAZKA TYTO ZÁSADY NĚKDY MĚNIT?

 • Tyto Zásady jsou veřejně přístupné na internetových stránkách sazkafts.cz.
 • Neustále se snažíme vylepšovat naše weby a služby, takže možná budeme potřebovat také příležitostně upravit tyto Zásady. Upozorníme Vás na podstatné změny Zásad například tím, že na náš web umístíme upozornění. Samozřejmě Vám ale doporučujeme tyto Zásady pravidelně sledovat, v jejich záhlaví můžete vždy zkontrolovat datum, kdy byly naposledy aktualizovány.

Objevte naše služby